Сдружение „Българска Биткойн Асоциация“

София, България, 5-ти Юли 2014: С решение №1 от 23.06.2014 г. търговското отделение на Софийски градски съд е вписал в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Сдружение с наименование „Българска Биткойн Асоциация“. Сдружението е създадено за осъществяване на дейност в частна полза съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). Пълноправни членове на Асоциацията могат да бъдат само местни юридически и физически лица. Чуждестранните юридически и физически лица могат да бъдат само асоциирани членове. Органът за управление на Българската Биткойн Асоциация (ББА) е 7-членен Управителен съвет.

Основните цели на ББА са:

 • съгласуване на интересите на членовете си при осъществяване на тяхната дейност;
 • разпространиение и насърчаване употребата в гражданския и стопанския оборот, както на Биткойн, така и на други цифрови технологии за децентрализирано съхранение на стойност;
 • изграждане на приятелство, разбирателство и доверие между членовене си;
 • налагане на етични и професионални стандарти на поведение при използването на цифровите технологии за децентрализирано съхранение и пренос на стойност;
 • защита на правата и интересите на членовете си пред държавните органи, обществени организации и други юридически и физически лица;
 • защита на правата на потребителите на Биткойн, както и на други сходни или свързани с Биткойн цифрови технологии за децентрализирано съхранение на стойност.

Предмета на дейност и средствата, с които ББА ще постига своите цели са:

 • събира и своевременно разпространява сред членовете си информация по всички въпроси, които имат или ще имат значение за дейността им;
 • организира обмяната и обобщава мненията и предложенията на своите членове;
 • изготвя обосновани становища по проекти за нормативни актове регламентиращи цифровите технологии за децентрализирано съхранение и пренос на стойност;
 • прави предложения пред компетентните органи по въпроси от съществено значение в областта на новите парични системи;
 • създава при необходимост специализирани структури, звена и работни групи;
 • съдейства за участие на своите членове или представители на Асоциацията в експертни комитети, комисии или съвети към съответните държавни органи и организации;
 • осъществява контакти и участва в сродни международни организации;
 • осъществява и други дейности, незабранени от закона, които са свързани с целите на Асоциацията.

Нови членове на Асоциацията се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет. Тази молба трябва да е придружена от писмени препоръки от двама пълноправни членове на Асоциацията, като поне единият от тях задължително трябва да е учредител. Управителният съвет разглежда молбата задължително в тримесечен срок и внася кандидатурата на следващото Общо събрание. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.

Асоциацията осъществява своята дейност като се издържа от годишни вноски на членовете си, дарения и приходи от собствени дейности. Отличителна черта на ББА от всички други юридически лица на територията на Република България е, че за пръв път се появява юридическо лице и граждански субект, който ще осъществява своята дейност без банкова сметка. Членският внос е определен в биткойни и се внася от членовете на Асоциацията в биткойни. Общото събрание на ББА определя този размер на всяко свое редовно годишно събрание. За тази година членският внос за физически лица е в размер на 0,1 биткойна, а за юридически лица е 0,3 биткойна.

Leave a comment