ББА обяви награда 50 000 лева: Част I

Българската Биткойн Асоциация (ББА) е учредена през 2014-та година. Това е най-старата и най-уважавана организация в България поставила си за цел да защитава интересите на всички физически и юридически лица работещи с един нов клас активи използвани в новите парични системи и наричани за краткост цифрови активи. Различни активи могат да бъдат представяни в различен вид, включително в цифров вид (двоична азбука) най-често посредством множество от подредени в редици битове (1 и 0). За разлика от активите само представяни в цифров вид, цифровите активи съдържат в себе си пълно и неограничено право на собственост. Притежателят на такъв клас активи може да ги владее, ползва и се разпорежда, както намери за добре без да иска разрешение от никой. Собствеността и правата не се гарантират от писани закони, а от всеобщите закони на математиката използвани в математически алгоритми.

Миналия месец от Сдружението обявиха награда от 50 000 лева на първата от 265-те общини в България, чийто Общински съвет в срок до 31/05/2021 г. приеме следното решение:

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Общината е единица на местното самоуправление, ролята на която е да гарантира благосъстоянието и да закриля интересите на жителите в даденото населено място. Предвид тази своя първостепенна задача и съгласно правомощията си на публичен орган Общинският съвет взе решение, с което гарантира:

 

 • 1 килограм = 1 килограм;
 • 1 метър = 1 метър;
 • 1 грам злато = 1 грам злато;
 • 1 биткойн = 1 биткойн;
 • 1 спунк = 1 спунк;
 • 2 + 2 = 4;
 • Слънцето изгрява от Изток при равноденствие;
 • Слънцето залязва на Запад при равноденствие.

Повече подробности за тази награда може да прочетете на страницата на ББА.

Възникват различни въпроси, на два от които ще се опитам да отговоря. Написаното по-долу не представлява официално или неофициално становище на Българската Биткойн Асоциация, а е само мое лично мнение.

Въпрос № 1: Какъв риск поема общината, която реши да приеме такова решение?

Никакъв, няма никакъв риск свързан с дадените гаранции. Единственият риск е да си навлече гнева на централната власт и да бъде закрита при една бъдеща реформа за „оптимизиране“ на броя на общините в България. Голяма част от общините така или иначе ще бъдат закрити поради ускоряващо се обезлюдяване.

Очевидно, няма как 1 килограм да не е равен на 1 килограм или 1 метър да не е равен на 1 метър. Очевидно е също така, че няма как 1 грам злато да не е равен на 1 грам злато или 2+2 да не прави 4. Близко до ума е, че ако при равноденствие Слънцето започне да изгрява и залязва по различен от досегашния начин, всеки жител на планетата Земя ще има задачи за решаване от съвсем различно естество. Никой няма да обръща внимание на написани от пазачите на статуквото закони влизащи в противоречие със законите на математиката, физиката, химията и на формалната логика.

Какво е спунк (spunk)?

Някои хора биха предположили, че тази дума произлиза от шифър/кибер пънк (cipher/cyber punk), но това не е така. Спунк може да бъде всичко! Най-доброто описание е дадено от Пипи Дългото Чорапче.

Може ли да дадем определение за нещо, което може да бъде всичко? Очевидно не можем, няма как или ако все пак опитаме ще станем за смях. Само че на пазачите на статуквото им се налага, защото хората започват все по-често да използват техни си спункове. А те пазачите на статуквото, как ще продължават да правят това, което винаги са правили – да са посредници при взаимоотношенията между хората и да издават разрешителни за всевъзможни дейности? Не трябва да допускат да станат излишни! Трябва да направят закон, с който да ограничат употребата на неистински спункове.

Опааа не, не става. „Неистински“ не звучи добре. Ще се наложи да дават определение за това, какво е истински спунк и тогава хората ще се усетят, че всъщност официалният спунк е неистински спунк. Трябва да намерят друго прилагателно за спунк. Нещо, което да е спунк ама не съвсем, а само наужким. А да, ето – нека да е „виртуален“ спунк. За да пазят статуквото трябва да създадат закон, с който дават на себе си правото да издават лицензи на всички хора и фирми, които по занятие спункват неофициални (тоест, виртуални) спункове. Едно такова определение в такъв един закон би звучало така:

Определение 1 (тъпо, но наукообразно)

“Виртуален спунк“ е цифрово представяне на спунково явление, което не е предизвикано или създадено от лицензиран създател на спункове, не е непременно свързано със законово установен спунк и няма правен статут на спунк, но се приема от физически или юридически лица като средство за спункване и може да се прехвърля, съхранява и търгува по електронен път.

Определение 2 (разбираемо, но скандално)

“Виртуален спунк“ е всичко онова, което по закон не е спунк, но се използва от хората като спунк.

Второто определение е точно и ясно, но някак си не върви. Не е политически коректно! Ще излезе, че законът е нещо различно от това, което искат хората. Ще излезе, че само си играем на демокрация… Така де, ние си го знаем ама друго е, когато ти го кажат в очите. Затова, колкото и наукообразно нищоказване да е, остава първия вариант. Разбира се, остава открит въпроса дали виртуалният спунк въпреки всичко в крайна сметка все пак е спунк или не е спунк, но това са подробности от пейзажа. Можем спокойно да гарантираме, че 1 спунк е равен на 1 спунк без ни най-малко да се притесняваме от възможни правни последици.

Какво е биткойн (bitcoin)?

Биткойн е особен вид спунк. Притежава многобройни и изключително ценни свойства между които са:

 • предвидимост – знае се точно, как се появявил на бял свят всеки един биткойн и условията, при които ще се появи на бял свят следващия биткойн;
 • оскъдност – знае се точно, колко биткойни съществуват към момента и кога ще бъде достигнат крайният им брой от 21 000 000;
 • делимост – знае се точно, че всеки един биткойн се дели на 100 000 000 единици наречени сатошита (сата/sats) и че при мрежовия протокол от второ ниво (Светкавичната мрежа) всяко сатоши може да се дели на практика без ограничения;
 • дълготрайност – знае се точно, че биткойн се подчинява само и единствено на вечните законите на математиката и че числата, които употребяваме при изчисления са вечни, без срок на годност или трайност и ни най-малко не се износват от употреба;
 • преносимост – знае се точно, че биткойни на стойност милиони и милиарди в декретни валути могат да се пренасят по електронен или физически път без никакви усилия и при символични разходи;
 • взаимозаменяемост – знае се точно, че примерно сбора на числата 2 и 3 може да бъде заменено от числото 5 без ни най-малко да се променят стойностите на уравненията, в които тези преобразувания се извършват;
 • отчетност – знае се точно, че записите в базата данни представляваща основната книга (блокверигата) на биткойн, се проверяват за достоверност по 100% прозрачни и незаобиколими правила едновременно от десетки хиляди участници в мрежата и че отчетността при биткойн на практика представлява първото многостранно счетоводство в историята на света;
 • разпознаваемост – знае се точно, че биткойните са със 100% защита срещу подправяне и че няма, как да пуснете в обръщение фалшиви биткойни по Биткойн мрежата.

Всички тези свойства правят биткойн изключително удобен за хранилище на стойност и за разчетна единица в стопанските взаимоотношения между хората. Поради тази причина все повече хора използват биткойните за пари. Биткойн може да се използва за много други и най-разнообразни дейности, които всеки човек извършва във всекидневието си, защото биткойн е първият създаден от човека цифров свят. Когато правите биткойн „превод“ вие всъщност премествате парчета цифрова материя от едно на друго място в този цифров свят. Този свят съществува вън и независимо от съзнанието на отделния човек. Съществува на десетки хиляди места едновременно. Това е свят със собствен часовник и собствена история, която се развива в реално време и е история недосегаема за всяка еднолична или групова власт. Всеки може да променя бъдещето на този свят чрез действия в настоящето премествайки цифрова материя, но никой не може да промени миналото било то като добави или изтрие дори една запетайка от тази история. Какъв по-голям прелом в писаната човешка история от този, при който победителите вече да не могат повече да пишат, преиначават или пренаписват историята в своя изгода?

Биткойн може да се ползва, като програмируеми пари. Представете си, че върху една банкнота от 100 лева може да изпишете цял един търговски договор. Сега си представете, че деноминацията на банкнотата е произволна, може да се дели на части и че броят на страниците на търговския договор може да е неограничен. И още, че банкнотата става ничия собственост в момента на сключването на договора между страните и че изпълнителят я получава едва, след като е изпълнил своите задължения по този договор или пък съответно се връща на възложителя ако изпълнителят не изпълни тези задължения. И още, че за всички останали участници в паричното обращение тази банкнота след изтичане на договора по нищо не се отличава от останалите банкноти в обръщение. За всичко това се грижи математически алгоритъм, който не може да бъде заплашен или подкупен и се подчинява само на математически правила. Какъв по-голям прелом в стопанските отношения от този, при който по-силната страна в един търговски договор вече да не може да изкривява договорните клаузи и съдебни практики в своя изгода?

За различните хора биткойн е различно нещо, но можем спокойно да гарантираме, че 1 биткойн е равен на 1 биткойн без ни най-малко да се притесняваме от възможни правни последици.

В Част II ще разгледаме въпроса, какви възможни цели си поставя ББА с тази награда?